Acceleració angular instantània

-És el quocient entre la variació de la velocitat angular i l’interval de temps transcorregut