MOVIMENT CIRCULAR

El moviment circular és el moviment que té la circumferència com a trajectòria.

En la vida quotidiana podem trobar el moviment circular en les busques d’un rellotge, que descriuen un moviment circular.

File:Rellotge a l'estació d'Elx-Parc.jpg - Wikimedia Commons

Moviment circular uniforme

 El moviment circular uniforme (MCU) és el moviment en què un mòbil descriu una trajectòria circular amb velocitat angular constant.

MAGNITUDS ANGULARS

-Velocitat lineal

-Velocitat angular

1. Velocitat angular mitjana (ωm)

2. Velocitat angular instantània (ω)

3. Acceleració angular mitjana (αm)

4. Acceleració angular instantània (α)

Les forces i moviments de rotació

· Una força és tota acció capaç de canviar l’estat de repòs o de moviment d’un cos, o bé de produir-hi alguna deformació.

Els sòlids rígids poden tenir dos tipus de moviments: de translació i de rotació al voltant d’un eix:

-Translació: considerariem un moviment de translació un moviment circular on un cos rota circularment al voltant d’un eix que roman immòbil.

-Rotació: podríem dir que un moviment de rotació d’un cos és un moviment circular rotatori sobre si mateix sobre un eix que pot ser real o imaginari.